P R O P O Z I C E

soutěží žen ve stolním tenisu organizovaných spolkem

"Pražský rekreační stolní tenis z.s."

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

0. ÚVOD

 

Tyto propozice se vztahují na realizaci vlastních soutěží, organizovaných spolkem „ Pražský rekreační stolní tenis, z.s.“ (dále jen PRST) a souvisejících soutěží v rekreačním stolním tenisu s účastí PRST.

Nahrazují Propozice z roku 2016 a zahrnují schválené připomínky v ročníku 2017/2018.

Účel a obsah těchto propozic jsou v souladu se Stanovami a Jednacím a organizačním řádem PRST.

 

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

1. Pořadatel a řízení soutěží:

 

Pořadatelem je PRST, soutěže řídí a koordinuje jeho výkonný výbor (dále je „VV“). Přímé řízení a operativní kontakt mezi VV a účastníky soutěží zajišťují vedoucí jednotlivých skupin soutěžících družstev.

 

2. Rozsah soutěží:

 

Základní a pravidelné vlastní soutěže jsou:

a)     Přebor PRST družstev (dlouhodobá soutěž)

b)     Přebor PRST jednotlivců (jednorázová soutěž)

c)     Smíšené čtyřhry (dlouhodobá soutěž)

d)     Vnitřní nominace pro účast ve "Finále celostátní soutěže o Putovní pohár Čech, Moravy a Slezska v rekreačním stolním tenisu“.

 

3. Podmínky účasti:

 

Hlavní ustanovení o členství v PRST je obsaženo ve Stanovách. Zde uvedené podmínky (věková hranice od 18-ti let, písemná přihláška se soupiskou a zaplacení členského příspěvku pro příslušné období) se doplňují o následující ustanovení:

a)     Každá hráčka se zúčastňuje soutěží prostřednictvím pouze jednoho spolku, na jehož soupisce je uvedena.

b)     Je povolena účast hráček registrovaných v soutěžích ČAST, avšak s následujícím omezením dle umístění v závěrečném žebříčku ČAST předcházející sezóny a to maximálně do úrovně divize žen a KP2. Není povolena účast hráček, které se v Pražském ženském žebříčku ČAST umístily v posledním roce do 50. místa (do 40. místa v případě, že je v žebříčku použito rozmezí 41. - 60.). Toto umístění se týká i „nezařazených“. Nepovoluje se účast hráček umístěných na žebříčku žen (i nezařazených) v soutěžích mimo ČR v předcházejících 3 letech.

c)     Není povolena účast hráček, které se na Pražském mužském žebříčku ČAST umístily do 350. místa.

d)     Není povolena účast hráček, které se na krajském (bez rozlišení) mužském žebříčku ČAST umístily do 250. místa.

e)     Hráčky hrající zároveň soutěž mužů, musí přednostně garantovat účast v zápasech žen.

f)      Členský příspěvek se realizuje formou startovného za účast jednotlivých družstev v soutěžním ročníku. Startovné je                    třeba zaplatit před zahájením soutěže, max. do 31. 8. Pokud není na valné hromadě odsouhlaseno jinak. Startovné lze uhradit v hotovosti pokladníkovi PRST na valné hromadě, bankovním převodem na účet č. 2701214983/2010 nebo v hotovosti na první schůzi VV.

 

 

4. Přihlašovací řízení:

 

4.1. Přihlašovací řízení se realizuje formou přihlášky a soupisky, které je nutno poslat emailem vedoucí příslušné skupiny:

a)     na předepsaných formulářích

b)     s uvedením všech požadovaných údajů (spolek, družstvo, jméno, rodné číslo, registrace v ČAST + umístění na žebříčku žen a umístění na posledním žebříčku PRST) a to do 31. července před zahájením soutěží.

c)     dodatečnou úpravu soupisky lze provést nejpozději do dne, který o sedm dní předchází termínu zahájení soutěží.

 

4.2. V přihlašovacím řízení platí tato důležitá ustanovení:

a)     Každý spolek může přihlásit maximálně 2 družstva žen. U dvou družstev se zavádí označení A - B (od nejvyššího k nejnižšímu) při dodržení následujícího postupu:

·        na soupisce každého družstva musí být uvedeny minimálně 2 hráčky.

·        pro zařazení hráček do družstev A-B je směrodatný žebříček PRST za uplynulou sezónu

·        hráčka, jejíž zařazení v družstvu odpovídá pořadí v žebříčku PRST (viz tabulka), má právo startovat za družstvo, na jehož soupisce je uvedena a za vyšší družstva (tzv. volná hráčka)

 

 

 

ŽENY

A

1.- 2. hráčka

B

3. a níže umístěná hráčka

 

·        hráčka, jejíž zařazení v družstvu neodpovídá výše popsanému pořadí v žebříčku PRST, má právo startovat za družstvo, na jehož soupisce je uvedena, příp. za vyšší družstvo, pokud vyšší družstvo startuje ve vyšší soutěži  

·        hráčka, která nemá umístění na posledním žebříčku PRST, smí startovat výhradně za družstvo, na jehož soupisce je uvedena

 

b)     Družstvo s abecedně nižším označením nemůže startovat ve vyšší soutěži než družstvo s abecedně vyšším označením.

c)     Soupiska družstva je jediným platným dokladem povolené účasti jednotlivých hráček v soutěžích PRST. Součástí soupisky je i souhlas se zveřejněním osobních údajů hráček v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 „ O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Vedoucí nebo zástupkyně vedoucí družstva je povinna předložit na vyžádání kopii schválené soupisky k nahlédnutí na každém zápase.

d)     Termín pro případné dodatečné úpravy soupisky pro první polovinu soutěže (zápasy naplánované v Rozpisu zápasů do 31. 12.) je uveden v bodě 4.1. odst. c). Úpravu soupisky pro druhou polovinu soutěže lze provést písemným sdělením vedoucí příslušné skupiny do 31. prosince daného roku (platí pro zápasy naplánované v Rozpisu zápasů pro druhou polovinu soutěží včetně Přeboru jednotlivců, neplatí pro dohrávky zápasů odložených z řádných termínů do 31.12.).

e)     Za správnost a úplnost údajů vykazovaných v přihlášce a soupisce v plném rozsahu zodpovídá příslušná vedoucí družstva, která případně ponese veškeré důsledky za nedostatky v tomto směru (zjištěné i dodatečně).

f)      Konečné rozhodnutí o povolení (schválení) účasti v soutěžích PRST přísluší VV. Ten je kompetentní k rozhodnutí o povolení řádně odůvodněné výjimky.

 

 

II. PŘEBOR PRST DRUŽSTEV

 

1. Struktura soutěží:

 

Soutěží minimálně dvoučlenná družstva v těchto výkonnostních stupních:

a)     Přebor Prahy – nejvyšší soutěž s účastí maximálně 12 družstev. Vítěz se stává přeborníkem PRST Praha

b)     1.třída – 1 skupina s účastí až 12 družstev, v případě většího počtu družstev bude 1. třída rozdělena na 2 skupiny.

 

2. Systém postupu a sestupu:

 

a)     Pro postup do vyšší soutěže a sestup do nižší soutěže obecně platí:

·        Přebor Prahy – poslední družstvo se pro rozdělení družstev pro příští ročník posunují za první družstvo 1. třídy.

·        1.třída – první družstvo se pro rozdělení družstev pro příští ročník posunuje před poslední družstvo Přeboru. Podle takto vytvořeného pořadí se družstva rozdělí do skupin dle bodu III.1. těchto propozic. Vítězství v 1. třídě tedy nezaručuje start v Přeboru v příští sezóně. Pokud vítězné družstvo 1. třídy nebude zařazeno do Přeboru, může požádat poslední zařazené družstvo v Přeboru o kvalifikaci o účast v Přeboru, která musí být odehrána do 31. srpna. Pokud se soupeřky nedohodnou jinak, je žadatel v tomto utkání hostujícím týmem.

b)     V případě uprázdnění místa v daném výkonnostním stupni mimo výše uvedený postup a sestup (odvoláním ze soutěže rozhodnutím vlastním nebo disciplinárním, příp. písemným prohlášením družstva, která nemá zájem o postup do vyšší soutěže tj. Přeboru) se toto místo obsadí dalším družstvem z nižší třídy dle pořadí.

c)     Každé nově přihlášené družstvo (při splnění předepsaných podmínek) je zařazeno do nejnižšího výkonnostního stupně. Za takové se považuje také družstvo, které se v předcházejím ročníku do soutěže nepřihlásilo (a hrálo v některém z předcházejících ročníků) nebo do 31. 8. ze soutěže odstoupilo. Nově přihlášené družstvo může požádat vedoucí soutěže o zařazení do Přeboru. V tom případě vyzve předposlední družstvo zařazené do Přeboru dle pořadí k sehrání kvalifikačního utkání. Kvalifikační utkání musí být sehráno do 10. 9. před zahájením soutěží.

d)     Změna názvu družstva nemá vliv na pozici družstva, která mu příslušela při předchozím názvu, pokud alespoň 2 hráčky byly na soupisce s předchozím názvem.

e)     Pokud spolek redukuje počet svých soutěžících družstev, má právo vybrat si, zda ruší umístění družstva A nebo B (případné zařazení do Přeboru nebo 1. třídy).

 

3. Systém soutěží:

 

a)     Dlouhodobá soutěž se hraje systémem „každý s každým“ dvoukolově podle rozlosování a časového rozpisu termínů (Adresář a Rozpis zápasů jsou zveřejněny minimálně dva týdny před startem soutěží).

b)     V případě, že ve stejném výkonnostním stupni bude mít některý spolek více družstev, budou tato zařazena tak, aby se vzájemně utkala v nejbližších možných termínech (případně dle rozhodnutí VV – obecně platí, že se družstva jednoho spolku mají utkat nejpozději do 4. kola).

c)     V prvním kole je pořadatelem družstvo uvedené v rozlosování na prvním místě, ve druhém kole je pořadí obrácené.

 

 

 

4. Kritéria pro umístění družstva:

 

Pro konečné umístění družstva je rozhodující celkový dosažený počet bodů:

·         (výhra = 3 body, prohra = 1 bod, kontumační prohra = 0 bodů).

 

Při bodové rovnosti rozhodují výsledky vzájemných utkání družstev se stejným počtem bodů v pořadí: počet vyhraných zápasů – počet vyhraných setů. V případě shodnosti obou těchto kritérií se nepočítají míčky, ale rozhoduje celkové skóre ze všech utkání ve stejném pořadí (zápasy – sety).

 

5. Kritéria pro tvorbu žebříčku jednotlivců - ženy:

 

a)     Do žebříčku jsou zahrnuty pouze dvouhry v dlouhodobé soutěži. Procentuální úspěšnost hráčky ve dvouhrách je upravená o body podle stupně soutěže:

·        100 bodů pro zápasy v Přeboru

·        70 bodů pro zápasy v 1. třídě.

b)     Pokud hráčka nastoupí v sezóně ve více třídách, je výsledný bodový zisk vypočítán váženým průměrem.

c)     Pokud má více hráček stejný bodový zisk, je dalším kritériem výsledek vzájemných zápasů (body, sety, míčky). Pokud ani toto kritérium nerozhodne, dělí se dané hráčky o stejné pořadí.

d)     Do žebříčku jednotlivců je zařazena každá hráčka, která odehrála minimálně 30% možných dvouher alespoň za jedno družstvo.

e)     Do žebříčku jednotlivců se nepočítají zápasy, které hráčka vyhrála/prohrála bez boje (jedna nebo obě hráčky k utkání nenastoupily nebo zápas nedohrály).

 

 6. Zásady pro dojednání utkání:

 

a)     Každé utkání musí být vždy dojednáno, a to pouze vedoucími (nebo jejich zástupci) obou družstev (dle Adresáře).   Způsoby dojednání zápasů: osobně, a to osobním nebo telefonickým rozhovorem nebo emailem potvrzeným od soupeřů (nikoliv např. formou vzkazů přes třetí osoby). Pouze takové dohody budou posuzovány za závazné při řešení sporných případů.

b)     Má-li domácí družstvo v Adresáři uvedený pevný hrací den, je tento závazný, pokud si se soupeřem nedomluví jiný termín.

c)     Utkání musí být dojednáno včas a to nejpozději do čtvrtka předcházejícího týdne a musí obsahovat den, hodinu a místo utkání.

d)     Vyzývatelem je vždy domácí družstvo (dle vylosování), které má právo uplatnit své hrací podmínky uvedené v Adresáři. Toto právo má pouze v termínu, ve kterém je vylosováno jako "domácí" (dle Rozpisu zápasů). Jestliže své hrací podmínky v řádném termínu vlastní vinou neuplatní, pak toto právo ztrácí a musí přistoupit na náhradní termín dle podmínek soupeře. Vlastní vinou se rozumí včasné nekontaktování soupeře nebo každé odložení zápasu v podstatě kromě státem uznaných svátků a zásahů „vyšší moci“ (přírodní katastrofa apod.) – pokud se družstva nedohodnou, přísluší konečné rozhodnutí o vyzývateli Výkonnému výboru PRST.

e)     Obecně platí, že hracími dny jsou pondělí - čtvrtek, v jiné dny lze hrát pouze po vzájemné dohodě družstev. Utkání mohou začínat v rozmezí 17 - 20 hodin, dřívější či pozdější začátek je možný opět pouze po vzájemné dohodě.

 

7. Zásady pro odvolané utkání:

 

a)     Řádně dojednané utkání je možno odvolat (jednou či druhou stranou) nejpozději 2 pracovní dny před dohodnutým termínem (např. utkání v pondělí lze odvolat nejpozději ve čtvrtek předešlého týdne).

b)     Pozdější odvolání utkání se neuznává a v případě jeho neodehrání, je toto utkání kontumováno v neprospěch navrhovatele na odvolání utkání.

c)     Je-li při včasném odvolání navrhovatelem domácí družstvo, ztrácí tím automaticky právo na vlastní hrací podmínky (viz 6d).

d)     Každé odložení utkání oznámí vedoucí domácího družstva nejpozději do pátku 10 hod. vedoucí své skupiny.

e)     Při sjednávání odložených utkání je nutno respektovat přednostní právo utkání v řádných termínech dle Rozpisu zápasů.

 

8. Zásady pro hodnocení nesehraného utkání:

 

Za nesehrané utkání se považuje každé utkání, které nebylo sehráno do konce náhradního termínu.

Každé nesehrané utkání se kontumuje následujícím způsobem:

a)     v neprospěch domácího družstva, jestliže v předepsaném termínu svého soupeře nevyzvalo či sjednané utkání odvolalo a při ztrátě vlastních hracích podmínek neakceptovalo podmínky soupeře pro odehrání utkání

b)     v neprospěch hostujícího družstva, jestliže při vyzvání nepřistoupilo na termín a hrací podmínky domácího družstva nebo sjednané utkání odvolalo a nepřistoupilo na podmínky dalšího navrhovaného termínu.

Uvedené případy je třeba neprodleně ohlásit vedoucímu své skupiny.

Konečné rozhodnutí o uplatnění uvedených zásad přísluší VV PRST.

 

 

9. Technická ustanovení:

 

a)     Místo utkání – zajišťuje domácí družstvo. Pokud nemá vlastní hrací podmínky, je místo utkání řešeno vzájemnou dohodou (při respektování hracích podmínek soupeře). Vzhledem k rekreačnímu charakteru soutěží lze hrát i v prostorách, které nesplňují zcela regulérní podmínky dle ustanovení ČAST. Konečné rozhodnutí o vhodnosti hracích podmínek přísluší VV PRST.

b)     Rozhodčí – rozhodování zápasů si družstva zajišťují sama, neurčí-li VV PRST jinak.

c)     Počet setů – jednotlivé zápasy se hrají na tři vítězné sety do 11 vítězných bodů dle oficiálně schválených pravidel stolního tenisu.

d)     Míčky – hraje se plastovými míčky o průměru 40 mm s možností pro rok 2018/2019 ponechat i celuloid "Double Happiness". Domácí družstvo má právo na volbu míčku s podmínkou, že celé utkání bude odehráno jedinou značkou míčku.

e)     Pálky – je povoleno hrát pouze s pálkou odpovídající pravidlům ČAST resp. seznamu schválených značek potahů (dle ITTF).

f)      Není-li jinak uvedeno, hraje se podle platných pravidel ČAST.

 

10. Předpis pro utkání družstev žen:

 

a)     Družstva žen jsou dvoučlenná a jednotlivá utkání sestávají z pěti zápasů zapsaných v následujícím pořadí (tzv. systém tenisového Davisova poháru):

·         dvouhra prvních hráček (A – X)

·         dvouhra druhých hráček (B – Y)

·         čtyřhra

·         dvouhra první s druhou hráčkou (A – Y)

·         dvouhra druhé s první hráčkou (B – X).

Označení první a druhá hráčka je pouze pro jednotlivé utkání a nemusí být podle žebříčku.

Toto pořadí není závazné, ale utkání je nutno sehrát ve všech uvedených zápasech.

b)     Ve čtyřhře mohou nastoupit i jiné hráčky uvedené na soupisce (při respektování předpisu pro A-B družstva).

c)     Pro druhé dvouhry je možné nahradit hráčku jinou hráčkou ze soupisky.

d)     U družstev, která mají na soupisce pouze dvě hráčky, je povoleno odehrát utkání pouze s jednou hráčkou, avšak maximálně třikrát v průběhu jednoho ročníku.

e)     Utkání musí být zahájeno nejpozději 20 minut po dohodnutém začátku zapsáním dvou hráček pro první dvouhry do zápisu o utkání, které provedou vedoucí obou družstev. Dodatečná náhrada zapsaných hráček pro první dvouhry není přípustná.

f)      První zápas utkání musí začít nejpozději 30 minut po dohodnutém začátku.

g)     Hráčkám obou družstev musí být při včasném příchodu umožněno rozehrání v délce alespoň 5 minut.

 

11. Zápis o utkání:

 

a)     Průběh každého utkání musí být zaznamenán v Zápisu o utkání, obsahujícím veškeré potřebné náležitosti.

b)     Zápis musí být potvrzen podpisy vedoucích obou družstev, příp. dohodnutého či delegovaného rozhodčího.

c)     Originál Zápisu o utkání odešle vedoucí domácího družstva nejpozději do 2 pracovních dnů vedoucí své skupiny a to poštou, faxem nebo e-mailem (naskenovaný) na oficiální adresu uvedenou v Adresáři. Jednu kopii Zápisu obdrží vedoucí hostujícího družstva, resp. Obdrží emailem kopii naskenovaného zápisu.

Vedoucí družstva je zároveň povinen telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem ohlásit výsledek utkání vedoucímu příslušné skupiny nejpozději do pátku 10:00 hodin daného týdne (platí v případě, pokud vedoucí skupiny do daného termínu ještě neobdržel Zápis o utkání).

d)     Zápisu je možno použít k uvedení připomínek pro VV PRST nebo k protestu družstva.

 

12. Disciplinární opatření:

 

a)     Kromě možností uvedených v bodech 8 se družstvu kontumuje celé utkání, ve kterém nastoupí hráčka pod jiným jménem. Neoprávněný start hráčky z titulu dodatečného zjištění nesrovnalosti v soupisce (např. porušení podmínek účasti) se řeší skrečí pouze jeho zápasů a napravením příslušné nesrovnalosti.

b)     Družstvo je vyloučeno ze soutěže, pokud je mu kontumováno (z jakýchkoli důvodů) minimálně 20% z celkového počtu utkání.

c)     Jestliže družstvo v průběhu příslušného ročníku odstoupí ze soutěže nebo je vyloučeno, pak všechna jeho utkání (i odehraná) se anulují a nezapočítávají se do soutěže a družstvo je považováno za sestupující. Anulují se rovněž výsledky všech odehraných zápasů.

d)     Ostatní případy porušení Propozic a vzniklé spory budou řešeny v rámci VV PRST za eventuální přítomnosti zainteresovaných stran.

e)     Rozhodnutí VV PRST je konečné a je dáno na vědomí písemnou formou.

f)      Finanční sankce:

·         za každé nedodržení povinností uvedených v bodech 7d a 11c bude družstvo na návrh vedoucího příslušné skupiny potrestáno sankcí 50 Kč

·         pokud družstvo nesplní podmínky přihlašovacího řízení (tj. nezašle přihlášku a nepředloží soupisku do určeného data, chybějící údaje v přihlášce a soupisce), zaplatí družstvo pokutu až 200 Kč. V případě, že přihláška není doručena před rozlosováním soutěží, není dané družstvo přijato do soutěže

·         všechny částky budou jednorázově vymáhány při úhradě členského příspěvku jako součást podmínky pro účast v soutěžích PRST v následující sezóně.

 

 

13. Vyhodnocení nejlepších družstev:

 

a)     Družstva umístěná na 1. - 3. místě v každé skupině obdrží diplom.

b)     Družstva umístěná na 1. - 3. místě v přeboru obdrží kromě diplomu i sadu medailí.

c)     Vítězné družstvo v Přeboru obdrží pohár „Přeborník PRST“ do trvalého držení a putovní pohár, za který nese odpovědnost do 30. 4. následujícího roku, kdy je povinno jej vrátit VV PRST.

d)     Oficiální předání všech ocenění je realizováno na valné hromadě PRST (v květnu/červnu) po skončení příslušného ročníku.

 

 

 

 

 

IV. PŘEBOR PRST JEDNOTLIVCŮ

 

 

1. Podmínky účasti:

 

Ve dvouhře a čtyřhře žen mohou startovat pouze hráčky, které jsou uvedené na soupiskách přihlášených družstev žen.

Ženy, které jsou uvedené pouze na soupiskách mužů, mohou startovat pouze v soutěži mužů. Ženy, které jsou uvedené na soupiskách mužů i žen mohou startovat pouze v jedné kategorii (dle jejich výběru). Přihlášky se podávají přímo na místě konání Přeboru jednotlivců podle pokynů pořadatele.

 

 

2. Hrací systém:

 

Přebor jednotlivců je jednorázový turnaj.

Ženy hrají v těchto kategoriích:

·         dvouhra žen

·         čtyřhra žen

 

Systém bude určen podle počtu účastnic.

Dvouhra žen bude hrána ve dvou stupních. První stupeň bude odehrán vždy ve skupinách, na základě pořadí ve skupinách budou hráčky rozděleny do dvou skupin (finálová skupina a soutěž útěchy). Druhý stupeň bude odehrán ve skupinách nebo vyřazovacím systémem.

Čtyřhry žen budou hrány ve skupinách nebo vyřazovacím systémem.

Smíšené čtyřhry budou sehrány turnajovým způsobem a hodnoceny samostatně.

Bude se hrát s plastovými míčky určenými pořadatelem.

 

 

3. Řízení soutěže:

 

VV PRST stanoví organizační komisi, která zabezpečuje a řídí průběh soutěže a její rozhodnutí jsou závazná pro všechny účastníky.

Všechny potřebné informace (termín, místo, hrací systém atd.) budou s dostatečným předstihem uveřejněny na internetových stránkách PRST a předávány družstvům e-mailem.

 

 

4. Vyhodnocení nejlepších jednotlivců:

 

Jednotlivci i dvojice s umístěním na 1. - 3./4. místě obdrží diplomy a medaile.

Vítězové jednotlivých kategorií získávají titul "Přeborník PRST Praha" a příslušný pohár do trvalého držení. V soutěži útěchy finalisté obdrží diplomy.

 

 

 

 

 

 

V. FINÁLE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR ČECH, MORAVY A SLEZSKA

V REKREAČNÍM STOLNÍM TENISU

 

(aktualizace dle závěrů porad regionů v období 2015)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________________________________

 

I.              Úvod (statut)

 

Celostátní soutěž vznikla na základě dohody zástupců zainteresovaných regionů v roce 1993.

 

Nemá charakter centrálně řízené organizace, není předmětem právního subjektu a tomu odpovídajících náležitostí (registrace, bankovní účet, sídlo apod.). Má statut dobrovolné a otevřené účasti za podmínek, daných těmito propozicemi.

 

Propozice jsou zaměřeny pouze na realizaci „Finále“, přičemž kvalifikace o účast ve „Finále“ je vnitřní záležitostí základních organizačních článků.

 

II. Soutěžní systém

 

Jsou zachovány současné dvě kategorie pro muže a ženy (bez rozdílu věku), další kategorie jsou smíšené (rovněž bez rozdílu věku).

 

Propozice pro tuto soutěž (dále jen název „Finále“) vymezují zastoupení regionů ve „Finále“ dle stanovených podmínek.

Jedná se o celkem 5 regionů:     

·         „Čechy-západ“ (regionální středisko Chomutov-Jirkov)

·         „Čechy-střed“ (regionální středisko Praha)

·         „Čechy-východ“ (regionální středisko Hradec Králové)

·         „Morava-jih“ (regionální středisko Brno)

·         „Morava-sever“ (regionální středisko Zubří)

Regiony zahrnují určené kraje a okresy (u „Čechy-střed“ to jsou hl. m. Praha, Středočeský kraj a Jihočeský kraj).

 

1.Soutěžní kategorie:

 

·         A – tříčlenná družstva mužů (systém A-B-C : X-Y-Z bez čtyřher a s ukončením utkání ziskem 5. bodu)

·         B – dvoučlenná družstva žen (systém Davis Cup s dohráním do konce)

·         C – mix 2 (1M+1Ž), systém Davis Cup (M-Ž, Ž-M, čtyřhra mix, M-M, Ž-Ž s dohráním do konce)

·         D – mix 3 (2M+1Ž, systém: 1M-1M, 2M-2M, čtyřhra mix, čtyřhra M, Ž-Ž, 1M-2M, 2M-1M s dohráním do konce).

Všechny kategorie jsou bez rozdílu věku, alternace mezi jednotlivými kategoriemi není možná.

 

2.Systém soutěže:

 

Ve „Finále je každá kategorie zastoupena 6 družstvy, která hrají mezi sebou systémem „každý s každým“. Pro konečné pořadí je rozhodující celkový počet získaných bodů (výhra =3 body, prohra1= bod, skreč=0 bod). V případě rovnosti bodů u dvou či více družstev rozhodují o pořadí výsledky jejich vzájemných utkání (zápasů) a to v souladu s platným Soutěžním řádem ČAST.

Před zahájením „Finále“ je nutné provést losování všech kategorii za přítomnosti zástupců jednotlivých regionů.

Při účasti dvou týmů ze stejného regionu hrajících v jedné kategorii, je nutné sehrát jejich vzájemný zápas hned 1. Hrací den a to nejpozději v druhém kole soutěže.

Je povoleno střídání během utkání a to dle Soutěžního řádu ČAST v následující úpravě (platí pouze pro střídání ve dvouhrách): „Po odehrání první série dvouher (všichni závodníci odehráli jednu dvouhru) je možno kdykoliv v dalším průběhu utkání vystřídat jednoho závodníka základní sestavy náhradníkem ze soupisky družstva. Změnu v sestavě nahlásí vedoucí družstva rozhodčímu nejpozději před vyhlášením zápasu, v němž má náhradník poprvé nastoupit. Po vyhlášení zápasu již není možné v tomto zápase střídat a náhradník dohrává do konce bez možnosti zpětného střídání.

 

III. Řízení soutěže

 

1. Pro řízení soutěže je směrodatná „porada představitelů regionů“, která se pravidelně realizuje v rámci každého ročníku „Finále“. Na základě hodnocení průběhu soutěže, připomínek, návrhů či námětů operativně rozhoduje o dílčích opatřeních, úpravě a doplnění propozic, která jsou pak závazná pro všechny účastníky soutěže.

Případnou administrativní agendu (zápisy z porad, aktualizace propozic, příp. jiné závazné centrální materiály) zpracovává a odesílá RS Praha (region „Čechy-střed“).

 

2. Každý region je v „poradě“ zastoupen 1 – max. 3 představiteli (resp. delegovanými zástupci). Představitelé jsou uváděni v průběžně aktualizovaném „Přehledu kontaktních údajů“.

 

3. Konkrétní organizační řízení „Finále“ jednotlivých ročníků zabezpečuje vlastní organizační štáb příslušného regionu.

 

IV. Organizační struktura

 

 

Základními organizačními články jsou: regiony a regionální střediska (RS).

Jejich ustanovení a vnitřní členění je uvedeno v příloze těchto propozic.

 

 

V. Systém kvalifikace a nominace pro „Finále“

 

1. Pro naplnění účasti 6 družstev každé kategorie ve „Finále“ platí následující pravidla:

a) pořádající region má právo nominace 2 družstev a zbývající regiony po 1 družstvu v každé kategorii

b) pokud některý region se vzdá svého zastoupení, pořádající region nejprve (přednostně) nabídne zástupnické právo ostatním regionům (dle možností a vlastního uvážení), teprve po nenaplnění nabídky toto právo využije sám.

 

2. Nominaci družstev pro „Finále“ si řeší regiony v rámci vnitřní kvalifikace a vlastními pravidly.

 

3. Obecně se předpokládá vnitřní kvalifikace regionů v dostatečné časové návaznosti na stanovený termín přihlašovacího řízení.

 

VI. Podmínky účasti

 

 

Pro účast v soutěži (kvalifikaci i „Finále“) je nutno splňovat následující podmínky:

 

1. Dosažení 18. roku věku hráčů-hráček, rozhodující je rok konání „Finále“.

2. Není dovolena účast hráčů-hráček, registrovaných v zahraničních soutěžích.

3. Finanční náklady, spojené s účastí ve „Finále“ hradí nominovaná družstva.

4. Hráči (hráčky), uvedeni na soupiskách družstev, musí odpovídat reprezentaci příslušného regionu a musí mít odehráno min. 25% zápasů v soutěži daného regionu. (je tolerován dlouhodobý pobyt v rámci regionu z důvodu studia, zaměstnání a účasti v soutěžích příslušného regionu s konkrétním uvedením v soupisce). Každý hráč (hráčka) může být uveden(a) na soupisce a startovat pouze za jediné družstvo. Nominovaná družstva do „Finále“ mohou být složena max. na úrovni integrovaných subjektů (klubů) nebo v působnosti vlastního okresu (resp. města).

5. Účast hráčů-hráček, registrovaných v soutěžích ČAST, je povolena:

a) Při účasti v soutěžích mužů sledovaném ročníku max. do úrovně nejnižší krajské soutěže (KP2) a to bez jakékoliv účasti ve vyšší soutěži.

b) Při účasti v soutěžích žen ve sledovaném ročníku max. do úrovně nejnižší existující krajské soutěže (max. divize) a to bez jakékoliv účasti ve vyšší soutěži.

c) V regionu Praha je povolena účast hráčů II. Třídy a žen (max. divize s výkonnosti do 35%) ČAST bez jakékoliv účasti ve vyšší soutěži.

Sledovaným ročníkem se rozumí aktuální ročník, bezprostředně předcházející termínu konání „Finále“ (např. pro termín 2012 je sledovaným ročníkem 2011-2012).

 

VII. Místní a časová realizace „Finále“

 

 

1. Finále se uskutečňuje každoročně v doporučeném období březen-duben ve formě jednorázového turnaje (předpokládá se dvoudenní akce vč. slavnostního zakončení).

 

2. Místo realizace „Finále“ se cyklicky obměňuje dle dohodnutého pořadí regionů, organizačně a technicky přebírá garanci pořadatele příslušné RS.

 

 

VIII. Přihlašovací řízení

 

 

1. Pro organizátora „Finále“ jsou v přihlašovacím řízení odpovědným partnerem za jednotlivé regiony příslušná RS dle uvedených kontaktních představitelů regionů.

 

2. RS, které je pořadatelem „Finále“, nejpozději 2 měsíce před termínem „Finále“ rozešle zbývajícím RS zvací dopis, obsahující informace a pokyny. Součástí zvacího dopisu je formulář „Soupiska“ (doporučena jednotná forma dle vzoru KPST Hradec Králové), který je i přihláškou pro „Finále“.

 

3. Samotné přihlašovací řízení je realizováno vyplněním a odesláním přihlášek – soupisek v požadovaném termínu na adresu pořadatele „Finále“.

 

 

 

IX. Organizačně-technická a disciplinární ustanovení

 

1. Potřebné organizačně-technické a administrativní podmínky realizace „Finále“ v plném rozsahu zajištuje pořadatelská RS a to dle následujícího schématu:

 

 

a)prezentace

- vystavení (zveřejnění) soupisek všech zúčastněných družstev

- předání informačního bulletinu (vč. soutěžních tabulek)

 

b)zabezpečuje

 

- zahajovací informační poradu vedoucích družstev (losování)

- zahájení a řízení samotné soutěže

- poradu představitelů regionů

- vyhodnocení a slavnostní ukončení „Finále“

 

c)zpracuje a předává ostatním regionům

 

- výsledkovou listinu (konečné výsledky „Finále“ vč. počtu zúčastněných družstev, hráčů a hráček, nejúspěšnějších jednotlivců dle kategorií)

 

2. Není-li jinak uvedeno, hraje se podle platných pravidel ČAST.

 

3. Disciplinární opatření v důsledku nedodržení propozic je třeba uplatnit již na úrovni regionů, případná konečná rozhodnutí jsou v kompetenci organizátora „Finále“ za spoluúčasti „porady regionů“.

 

4. Disciplinární postihy ve formě vyloučení hráče-hráčky ze soutěže se vždy uplatní v případě nedodržení podmínek účasti. Při dodatečném zjištění neoprávněné účasti se postih vztahuje na diskvalifikaci celého družstva vč. skrečování všech jeho utkání. V těchto případech lze umožnit účast družstva „mimo soutěž“, avšak pouze se souhlasem pořadatele „Finále“.

 

5. Další disciplinární opatření a případné uplatnění námitek (protestů) je v kompetenci organizačního štábu pořadatele „Finále“ v souladu s Pravidly a Soutěžním řádem ČAST.

 

X. Závěr a vyhodnocení „Finále“

 

 

1. Oficiální výsledky a zhodnocení „Finále“ budou vyhlášeny v rámci společenského večírku dle dispozic (podmínek) pořadatele vč. vyhlášení organizátora příštího ročníku „Finále“.

 

2. Vítězná družstva jednotlivých kategorií obdrží putovní pohár, jehož držiteli jsou do termínu příštího ročníku.

 

3. Regiony (resp. RS), příslušné těmto družstvům, zabezpečí vrácení předaných pohárů při zahájení dalšího ročníku „Finále“.

 

4. Další ohodnocení úspěšnosti družstev (příp. jednotlivců) je plně v režii a možnostech organizátora „Finále“.

 

 

Závěrečné ustanovení

 

Čechy-střed budou pro další období koordinátorem pro jednání a spolupráci mezi regiony v r. 2015.

Plzeň se stává regionálním střediskem regionu Čechy – západ místo RS Jirkov.

Tyto propozice ruší a nahrazují dosud platné Propozice z dubna 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentace PRST PRAHA

 

Pro reprezentaci PRST je stanovena vnitřní kvalifikace podle následujících podmínek a zásad:

1.  přihlašovací řízení

2.  vnitřní kvalifikace

3.  nominace

4.  zásady reprezentace PRST

 

1.     Přihlašovací řízení:

 

Každé družstvo, které má zájem o účast ve vnitřní kvalifikaci, je povinno řádně vyplnit formulář s přihláškou a soupiskou a odeslat jej nejpozději do 31.12. na adresu příslušného vedoucího skupiny nebo koordinátora VV PRST pro Finále.  Účast v kvalifikaci není vázána na platné soupisky pro soutěže družstev PRST v příslušném ročníku (lze vytvářet jinak složená družstva), je ale nutno dodržet Propozice „Finále“ o povolené účasti hráčů (viz výše). Do kvalifikace se lze přihlásit současně i ve více kategoriích (např. A+C+D, resp. B+C+D).

 

2.     Vnitřní kvalifikace:

 

Bude-li počet přihlášek v jakékoliv kategorii vyšší, než je nominační limit (1 družstvo, resp. 2 družstva v případě, že pořadatelem „Finále“ je Praha), zúčastní se přihlášená družstva v dané kategorii kvalifikace. Konkrétní formu a termíny vnitřní kvalifikace určí výkonný výbor.

Vítězové, resp. 2 nejlepší družstva v každé kategorii postupují do nominace účasti ve „Finále“, ostatní nepostupová družstva tvoří rezervu pro případné nabídnutí zastoupení z jiného regionu.

 

3.     Nominace:

 

I při respektování výsledků vnitřní kvalifikace PRST má při konečné nominaci družstev rozhodující pravomoc VV a to s ohledem na dodržení propozic „Finále“, optimální výkonnost i žádoucí reprezentaci PRST.

V této fázi mohou nominovaná družstva svou základní soupisku upravit, resp. doplnit, vždy však se souhlasem VV.

Konečné rozhodnutí o nominaci PRST je v kompetenci VV PRST.

 

 

 

 

4.     Zásady reprezentace PRST:

 

Pro účast ve „Finále“ všechna nominovaná družstva PRST:

·         Respektují max. počet hráčů na soupisce (kat. A – 5 hráčů, kat. B – 3 hráčky, kat. C – 2M+2Ž, kat. D – 3M+2Ž)

·         Startují pod jednotným názvem „PRST Praha“ s případným odlišením A, B, atd.

·         Hrají dle možností v jednotných dresech s označením a logem PRST Praha.

·         Mají hrazeno startovné (platí pouze pro vítěze Pražské kvalifikace), ostatní náklady jsou ve vlastní režii.

·         Jsou povinna se řídit Propozicemi „Finále“, pokyny pořadatele a v plném rozsahu absolvovat (reprezentovat) jak sportovní, tak i společenskou část předepsaného programu „Finále“.

Součástí reprezentace je delegování zástupců PRST pro poradu regionů. 

 

 

 

 

Tyto propozice platí od schválení valnou hromadou PRST 31. 5. 2018.

 

 

 

 

 

PRAŽSKÝ REKREAČNÍ STOLNÍ TENIS z.s.

149 00 Praha 4, V Jezírkách 1544/14