P R O P O Z I C E

soutěží ve stolním tenisu organizovaných spolkem sportovním klubem

"Pražský rekreační stolní tenis"

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ČÁST PRVNÍ:  SOUTĚŽE MUŽŮ

 

0. ÚVOD

 

Tyto propozice se vztahují na realizaci vlastních soutěží, organizovaných spolkem Sportovním klubem Pražský rekreační stolní tenis (dále jen SK PRST) a souvisejících soutěží v rekreačním stolním tenisu s účastí SK PRST.

Nahrazují Propozice platné od 26.5.2016 a vycházejí ze schválených závěrů Valné hromady PRST dne 31.5..2018.

Účel a obsah těchto propozic jsou v souladu se Stanovami a Jednacím a organizačním řádem SK PRST.

 

 

I. VŠEOBECNÁ U STANOVENÍ

 

1. Pořadatel a řízení soutěží:

 

Pořadatelem je SK PRST, soutěže řídí a koordinuje jeho výkonný výbor (VV). Přímé řízení a operativní kontakt mezi VV a účastníky soutěží zajišťují vedoucí jednotlivých skupin soutěžících družstev a vedoucí soutěží mužů.

 

2. Rozsah soutěží:

 

Základní a pravidelné vlastní soutěže jsou:

·         Přebor PRST družstev (dlouhodobá soutěž)

·         Přebor PRST jednotlivců (jednorázová soutěž)

 

3. Podmínky účasti:

 

Hlavní ustanovení o členství v SK PRST je obsaženo ve Stanovách (bod III). Zde uvedené podmínky (věková hranice od 18ti let, písemná přihláška se soupiskou a zaplacení členského příspěvku pro příslušné období) se doplňují o následující ustanovení:

a)     Každý člen (hráč) se zúčastňuje soutěží prostřednictvím pouze jednoho spolku, na jehož soupisce je uveden.

b)     Je povolena účast hráčů registrovaných v soutěžích ČAST, avšak s následujícím omezením:

 

Právo startu v soutěžích PRST mají hráči, kteří v aktuální sezóně hrají soutěže ČAST nejvýše do úrovně nejnižší  krajské soutěže, resp. v Praze nejvýše 2.třídu (dále „NKS“).

Hráč bude schválen na soupisce daného družstva, pokud bude soupiska obsahovat všechny předepsané náležitosti a bude odpovídat všem pravidlům Přihlašovacího řízení (Propozice I/4.).

Hráč ztrácí právo hrát soutěže PRST a bude s okamžitou platností vyškrtnut ze soupisky v následujících případech:

a/ hráč, který je na základu soupisky družstva ve vyšší soutěži než NKS (resp. figuruje na soupisce družstva ve vyšší soutěži než NKS a není na žádné soupisce družstva v NKS nebo nižší), je automaticky vyškrtnut ze soupisky PRST okamžité poté, co jedinkrát nastoupí ve vyšší soutěži než NKS.

b/ hráč, který je na soupisce družstva ve vyšší soutěži než NKS, ale zároveň figuruje na soupisce družstva v NKS nebo nižší, má povolen jeden výjimečný start ve vyšší soutěži než NKS. Ze soupisky PRST je automaticky vyškrtnut okamžitě poté, co nastoupí podruhé ve vyšší soutěži než NKS.

V případě, že hráč, který je automaticky vyškrtnut ze soupisky PRST, nastoupí k dalšímu utkání PRST, bere se to jako neoprávněný start, a jeho zápasy jsou kontumovány ve prospěch soupeře.

c)     povoluje se start žen v soutěžích mužů za splnění obou následujících podmínek:

-       pro hráčky hrající soutěže mužů ČAST platí stejné podmínky jako u mužů

-       mohou startovat hráčky hrající v aktuální sezóně soutěže žen ČAST nejvýše do úrovně divize

 

 

 

 

 

d)   Členský příspěvek se realizuje formou startovného za účast jednotlivých družstev v soutěžním ročníku. Startovné je třeba zaplatit před startem soutěží do 31.8. Pro sezónu 2018-2019 je startovné stanoveno ve výši 800,- Kč za družstvo. VV si vyhrazuje právo změnit pro sezónu 2019-2020 výši startovného na základě momentální ekonomické situace.

    

4. Přihlašovací řízení:

 

Přihlašovací řízení se realizuje formou přihlášky a soupisky, které je nutno zaslat e-mailem (v krajním případě poštou nebo doručit osobně) na adresu vedoucího soutěží družstev, a to:

·         na předepsaných formulářích

·         s uvedením všech požadovaných údajů (viz 4d)

·         v termínu do 31.července daného roku, dodatečnou úpravu nebo doplnění soupisky lze provést nejpozději do dne, který o sedm dní předchází termínu zahájení soutěží

 

V přihlašovacím řízení platí tato důležitá ustanovení:

 

a) Každý spolek může přihlásit maximálně 4 družstva. U více družstev se zavádí označení A - B - C - D (od nejvyššího k nejnižšímu) při dodržení následujícího postupu:

·         na soupisce každého družstva musejí být uvedeni minimálně 4 hráči

·         pro zařazení hráčů do družstev A-B-C-D je směrodatný žebříček PRST za předcházející sezónu

·         hráč, jehož zařazení v družstvu odpovídá pořadí v žebříčku PRST (viz tabulka), má právo  startovat za družstvo, na jehož soupisce je uveden a za všechna vyšší družstva (tzv. volný hráč)

 

A

1.- 4. hráč spolku

B

5.- 8. hráč

C

9.- 12. hráč

D

13. a níže umístěný hráč

 

·         hráč, jehož zařazení v družstvu neodpovídá výše popsanému pořadí v žebříčku PRST, má právo startovat za družstvo, na jehož soupisce je uveden, a za vyšší družstva, s výjimkou toho, na jehož soupisku by podle dané posloupnosti správně patřil (např. u mužů hráč č.5 zařazený na soupisku družstva C nesmí startovat za družstvo B, ale může startovat za družstvo A)  

·         hráč, který nebyl umístěn na posledním žebříčku PRST, smí startovat výhradně za družstvo, na jehož soupisce je uveden

·         v případě, že v rámci stejného výkonnostního stupně startuje více družstev jednoho spolku,  omezuje se v rámci tohoto stupně možnost startu hráče z nižšího družstva za vyšší na maximálně  jednoho volného hráče pro jedno utkání,

 

b) Je povolen start maximálně dvou družstev jednoho spolku na jednom výkonnostním stupni.

c) Družstvo s abecedně nižším označením nemůže startovat ve vyšší soutěži než družstvo s abecedně vyšším označením.

d) soupiska družstva obsahuje následující údaje:

- celé jméno hráče

- rodné číslo hráče

- název klubu ČAST, ve kterém je hráč v aktuální sezóně registrován

- umístění hráče na celkovém žebříčku PRST v předcházející sezóně

e) Soupiska družstva je jediným platným dokladem povolené účasti jednotlivých hráčů v soutěžích SK PRST. Součástí soupisky je i potvrzení souhlasu se zveřejněním osobních dat s odpovědností příslušného vedoucího družstva. Zástupce družstva je povinnen na vyžádání předložit kopii schválené soupisky k nahlédnutí na každém zápase.

f)  Součástí soupisky je i souhlas se zveřejněním osobních údajů hráčů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 O Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR). Souhlas uděluje každý hráč vyplněním speciálního formuláře, který bude přiložen k přihlášce a soupisce.

g) Soupiska platná k datu zahájení soutěže platí v nezměněné podobě minimálně do konce první poloviny soutěže (zápasy naplánované v Termínovém kalendáři do 31.12.). Úpravu soupisky pro druhou polovinu soutěže lze provést písemným sdělením (e-mailem, poštou, osobním předáním) vedoucímu soutěží mužů do 31.prosince daného roku (platí pro zápasy naplánované v Termínovém kalendáři od 1.1. včetně Přeboru jednotlivců, neplatí pro dohrávky zápasů odložených z řádných termínů do 31.12.).

h) Za správnost a úplnost údajů vykazovaných v přihlášce a soupisce v plném rozsahu zodpovídá příslušný vedoucí družstva, které případně nese veškeré důsledky za nedostatky v tomto směru (zjištěné i dodatečně).

i) Konečné rozhodnutí o povolení účasti v soutěžích SK PRST přísluší VV.

 

 

 

 

 

 

II. PŘEBOR PRST DRUŽSTEV

 

1. Struktura soutěží:

 

Soutěží čtyřčlenná družstva v těchto výkonnostních stupních:

·         Přebor Prahy – nejvyšší soutěž s účastí 12 družstev. Vítěz se stává přeborníkem PRST Praha

·         I.třída – 1 skupina s účastí 12 družstev

·         II.třída – 1 skupina s účastí 12 družstev

·         III.třída – 1 skupina s účastí 12 družstev

·         IV.třída – 1 skupina s účastí 12 družstev

·         V.třída – variantní systém podle počtu přihlášených družstev:

a) varianta A – při přihlášení max. 14 družstev – 1 skupina

b) varianta B – 15 a více družstev – min. 2 skupiny rovnoměrně rozdělené + případně nadstavbová část.

        O konkrétním hracím systému rozhodne VV PRST podle počtu přihlášených družstev nejpozději do 31.8.

 

V případně poklesu přihlášených družstev do V.třídy pod 7 se V.třída pro daný soutěžní ročník ruší a všechna příhlášená družstva přecházejí do IV.třídy, která bude hrána variantním systémem podle přesného počtu přihlášených. Pokud v následujícím ročníku počet přihlášených družstev opět stoupne na min. 19, dojde ke znovuzavedení 5.třídy s tím, že právo účasti ve 4.třídě budou mít družstva umístěná do 12.místa předcházejícího ročníku 4.třídy.

 

2. Systém postupu a sestupu:

 

a) Pro postup do vyšší soutěže a sestup do nižší soutěže obecně platí:

Přebor Prahy – 2 nejhorší družstva sestupují do I.třídy.

I. až V. třída – 2 nejlepší družstva postupují do vyššího výkonnostního stupně, 2 nejhorší družstva sestupují do nižšího výkonnostního stupně.

b) V případě uprázdnění místa v daném výkonnostním stupni mimo výše uvedený postup a sestup (odvoláním ze soutěže rozhodnutím vlastním nebo disciplinárním) se toto místo obsadí dalším postupujícím družstvem z nižší třídy (dle umístění v předcházejícím ročníku).

c) Každé nově přihlášené družstvo (při splnění předepsaných podmínek) je zařazeno do nejnižšího výkonnostního stupně. Za takové se považuje také družstvo, které se v předcházejím ročníku do soutěže nepřihlásilo (a hrálo v některém z předcházejících ročníků) nebo do 31.8. ze soutěže odstoupilo.

d) Změna názvu družstva nemá vliv na pozici družstva, která mu příslušela při předchozím názvu, pokud alespoň 30% hráčů na soupisce figurovalo i na soupisce družstva s původním názvem.

e) Pokud spolek redukuje počet svých soutěžících družstev, má právo výběru uvolnění jakékoli  z obsazených pozic.

 

3. Systém soutěží:

 

a) Soutěže se hrají systémem „každý s každým“ dvoukolově podle rozlosování a časového rozpisu termínů (Adresář a termínový kalendář jsou zveřejněny minimálně dva týdny před startem soutěží). Na nejnižším stupni může na základní část navazovat část nadstavbová, jejíž rozlosování je zveřejněno 10 dní před zahájením.

b) V případě, že ve stejném výkonnostním stupni bude mít některý spolek více družstev, budou tato zařazena tak, aby se vzájemně utkala v nejbližších možných termínech (případně dle rozhodnutí VV – obecně platí, že se družstva jednoho spolku mají utkat nejpozději do 2.kola a v odvetné části do 13.kola, resp. 15.kola u skupiny s 13/14 účastníky).

c) V prvním kole je pořadatelem družstvo uvedené v rozlosování na prvním místě, ve druhém kole je pořadí obrácené.

 

4. Kritéria pro umístění družstva:

 

Pro konečné umístění družstva je rozhodující celkový dosažený počet bodů:

výhra = 4 body, remíza = 2 body, prohra = 1 bod, kontumační prohra = 0 bodů

 

Při bodové rovnosti rozhodují výsledky vzájemných utkání družstev se stejným počtem bodů v pořadí: počet vyhraných zápasů – počet vyhraných setů. V případě shodnosti obou těchto kritérií se nepočítají míčky ze vzájemných zápasů, ale rozhoduje celkové skóre ze všech utkání ve stejném pořadí (zápasy – sety).

 

5. Zásady pro dojednání utkání:

 

a)     Každé utkání musí být dojednáno pouze vedoucími (nebo jejich zástupci) obou družstev (dle Adresáře),  a to osobním nebo telefonickým rozhovorem. Za platné a účinné se považuje i oznámení termínu vyzývatelem prostřednictvím elektronické pošty a jeho potvrzení vyzývaným.

b)     Utkání musí být dojednáno včas a to nejpozději do čtvrtka předcházejícího týdne. Dohoda musí obsahovat den, hodinu a místo utkání. Tyto údaje je vedoucí domácího družstva povinen neprodleně (nejpozději do příslušného čtvrtka 24:00 hodin) oznámit vedoucímu skupiny.

Vyzývatel je povinnen kontaktovat vyzývaného v týdnu předcházejícímu utkání nejpozději do středy 12:00.  Vyzývaný je povinnen nejpozději do čtvrtka 20:00 vyzývatelovi oznámit, zda navrhovaný termín přijímá.

c)     Vyzývatelem je vždy domácí družstvo (dle vylosování), které má právo uplatnit své hrací podmínky uvedené v Adresáři. Toto právo má pouze v termínu, ve kterém je vylosováno jako "domácí" (dle Termínového kalendáře). Jestliže své hrací podmínky v řádném termínu (viz 5b) vlastní vinou neuplatní, pak toto právo ztrácí a musí přistoupit na náhradní termín dle podmínek soupeře. Vlastní vinou se rozumí včasné nekontaktování soupeře nebo odložení zápasu z jakéhokoli důvodu kromě státem uznaných svátků a zásahů „vyšší moci“ (přírodní katastrofa apod.) – v tom případě přísluší konečné rozhodnutí o vyzývateli  Výkonnému výboru PRST. V zásadě platí, že pokud má domácí družstvo uveden v Adresáři jediný hrací den a ten připadá na státní svátek, při včasném oznámení soupeři a vedoucímu skupiny výhodu domácího prostředí neztrácí.

d)     Oficiálními hracími dny jsou pondělí, úterý, středa a čtvrtek, v jiné dny lze hrát pouze po vzájemné dohodě družstev. Utkání mohou začínat v rozmezí 18:00 – 20:00 hodin, dřívější či pozdější začátek je možný opět pouze po vzájemné dohodě. V případě, že má družstvo k dispozici pouze 1 stůl, může utkání začínat nejpozději v 18:30.

e)     V rámci termínového kalendáře jsou stanoveny dílčí náhradní termíny (DNT), které jsou konečnými pro odehrání příslušného bloku utkání v řádných termínech dle rozpisu Termínového kalendáře. Utkání, která nebudou sehrána nejpozději ve stanoveném DNT, budou kontumována v neprospěch družstva, které nesehrání zavinilo.

 

6. Zásady pro odvolané utkání:

 

a) Řádně dojednané utkání je možno odvolat (jednou či druhou stranou) nejpozději 2 pracovní dny před dohodnutým termínem (viz 5b, např. utkání domluvené na pondělí lze odvolat nejpozději ve čtvrtek předešlého týdne).

b) Pozdější odvolání se neuznává a v případě nesehrání je toto utkání kontumováno v neprospěch navrhovatele odvolání.

c) Je-li při včasném odvolání navrhovatelem domácí družstvo, ztrácí tím automaticky právo na vlastní hrací podmínky (viz 5c).

d) Každé odložení utkání oznámí vedoucí domácího družstva neprodleně (nejpozději do čtvrtka 24:00 hodin) vedoucímu své skupiny.

e) Při sjednávání termínů odložených utkání je nutno respektovat přednostní právo utkání v řádných termínech (dle časového rozpisu Termínového kalendáře). Odložená utkání mužů se hrají zásadně v DNT, dříve pouze po vzájemné dohodě.

f) Každé družstvo má právo odložit zápas maximálně 1x za blok zápasů před daným DNT.

 

7. Zásady pro hodnocení nesehraného utkání:

 

Za nesehrané utkání se považuje každé utkání, které nebylo sehráno v řádném termínu, ani příslušném DNT dle Termínového kalendáře, příp. v termínu stanoveném rozhodnutím VV.

Každé nesehrané utkání se kontumuje výsledkem 0:10 následujícím způsobem:

a) v neprospěch domácího družstva, jestliže v předepsaném termínu svého soupeře nevyzvalo či sjednané utkání odvolalo a při ztrátě vlastních hracích podmínek neakceptovalo podmínky soupeře pro odehrání utkání v DNT

b) v neprospěch hostujícího družstva, jestliže při vyzvání nepřistoupilo na termín a hrací podmínky domácího družstva nebo sjednané utkání odvolalo a nepřistoupilo na podmínky dalšího navrhovaného termínu v DNT

Uvedené případy je třeba neprodleně ohlásit vedoucímu své skupiny.

Konečné rozhodnutí o uplatnění uvedených zásad přísluší VV PRST.

 

8. Technická ustanovení:

 

a) Místo utkání – zajišťuje domácí družstvo. Pokud nemá vlastní hrací podmínky, je místo utkání řešeno vzájemnou dohodou (při respektování hracích možností soupeře). Vzhledem k rekreačnímu charakteru soutěží lze hrát i v prostorách, které nesplňují zcela podmínky dle ustanovení ČAST. Konečné rozhodnutí o vhodnosti hracích podmínek přísluší VV PRST.

b) Rozhodčí – rozhodování zápasů si družstva zajišťují sama, neurčí-li VV PRST jinak.

c) Počet setů – jednotlivé zápasy se hrají na tři vítězné sety do 11 vítězných bodů dle oficiálně schválených pravidel stolního tenisu.

d) Míčky – hraje se míčky o průměru 40 mm. Domácí družstvo má právo na volbu míčku s podmínkou, že celé utkání bude odehráno jedinou značkou míčku. Od sezóny 2018-2019 se hrají všechny soutěže PRST s plastovými míčky.

e) Pálky – je povoleno hrát pouze s pálkou odpovídající pravidlům ČAST resp. seznamu schválených značek potahů (dle ITTF).

f) Není-li jinak uvedeno, hraje se podle platných pravidel ČAST se specifikací pro regionální pražské soutěže a to včetně všech pravidel a výjimek pro hru stolních tenistů na vozíku. Je schválena výjimka pro družstva SK vozíčkářů, pro která platí:

·         hrají všechna svá utkání ve svém domácím prostředí

·         k jednomu utkání mohou postavit maximálně dva stojící hráče

 

9. Předpis pro utkání:

 

a) Utkání je zahájeno nejpozději 20 minut po dohodnutém začátku zapsáním nejméně 3 hráčů obou družstev do zápisu o utkání. Tito hráči musí být v tu chvíli osobně přítomni v herně. Zapsání provedou vedoucí družstev v souladu s platnými soupiskami, přičemž mají právo na ověření totožnosti hráčů soupeře. Dodatečná náhrada těchto 3 hráčů je vyloučena.

Pokud některý hráč zapsaný do zápisu na požádání neprokáže dostatečně svoji totožnost, budou jeho zápasy automaticky skrečovány ve prospěch soupeře.

b) Hráčům obou družstev musí být při včasném příchodu umožněno rozehrání v délce alespoň 5 minut

c) Družstva jsou čtyřčlenná a jednotlivá utkání sestávají z deseti zápasů zapsaných v následujícím pořadí:

1) dvouhra prvních hráčů (A – W)
2) dvouhra druhých hráčů (B – X)
3) dvouhra třetích hráčů (C – Y)
4) dvouhra čtvrtých hráčů (D – Z)
5) dvouhra prvního s druhým hráčem (A – X)
6) dvouhra druhého s prvním hráčem (B – W)
7) dvouhra třetího se čtvrtým hráčem (C – Z)
8) dvouhra čtvrtého se třetím hráčem (D – Y)

9) první čtyřhra
10) druhá čtyřhra.

 

Sled zápasů v uvedeném pořadí není zcela závazný v případě neúplného počtu přítomných hráčů, doporučuje se však z hlediska korektnosti zápasu jej dodržovat.

d) První zápas utkání musí začít nejpozději 20 minut po dohodnutém začátku. Další zápasy se hrají dle možnosti přítomných zapsaných hráčů do vyčerpání všech možných dvouher.

e) Čtvrtý hráč pro dvouhry musí být uvedený v zápisu (dle podmínek v bodě 9a) a současně nastoupit k zápasu nejpozději 5 minut po sehrání poslední možného dvouhry přítomných hráčů, avšak před odehráním čtyřher.

f) V případě, že některý hráč nenastoupí k zápasu po odehrání všech možných dvouher, skrečují se jeho zápasy ve prospěch soupeře.

g) Ve čtyřhře mohou nastoupit i jiní hráči z platné soupisky družstva. Dvojice pro obě čtyřhry určí vedoucí družstev nejpozději po odehrání všech dvouher.

h) Při utkání musí mít každé družstvo k dispozici minimálně 3 hráče. Pokud se jednomu z družstev dostaví méně hráčů, prohrává kontumačně 0:10.

i) Při nekompletnosti obou družstev se případný vzájemný zápas nepřítomných hráčů neboduje a nezapočítává do celkového výsledku utkání.

j) V mužských soutěžích PRST se neuplatňuje možnost náhrady hráče jiným v průběhu utkání.

 

10. Zápis o utkání:

 

a) Průběh každého utkání musí být zaznamenán na k tomu určeném formuláři (tzv. Zápisu o utkání), obsahujícím veškeré potřebné náležitosti.

b) Zápis musí být potvrzen podpisy vedoucích obou družstev, příp. dohodnutého či delegovaného rozhodčího.

c) Zápis odešle vedoucí domácího družstva co nejdříve (nejpozději do 2 pracovních dnů) elektronickou poštou na adresu vedoucího příslušné skupiny a současně na adresu prst.zapisy@gmail.com. Jednu kopii vyplněného Zápisu obdrží vedoucí hostujícího družstva.

d) Vedoucí družstva je zároveň povinen telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem ohlásit výsledek utkání vedoucímu příslušné skupiny nejpozději do čtvrtka 24:00 hodin daného týdne (platí v případě, pokud vedoucí skupiny do daného termínu ještě neobdržel Zápis o utkání), důvodem je včasná aktualizace internetových stránek a fungování e-mailového informačního systému.

e) Zápisu je možno použít k uvedení připomínek pro VV PRST nebo k protestu družstva.

 

11. Disciplinární opatření:

 

a) Kromě možností uvedených v bodech 7ab a 9i se družstvu kontumuje celé utkání, ve kterém nastoupí hráč pod jiným jménem. Neoprávněný start hráče z titulu dodatečného zjištění nesrovnalosti v soupisce (např. porušení podmínek účasti) se řeší skrečí pouze jeho zápasů a napravením příslušné nesrovnalosti.

b) Družstvo je vyloučeno ze soutěže, pokud je mu kontumováno (z jakýchkoli důvodů) minimálně 20% z celkového počtu utkání.

c) Jestliže družstvo v průběhu příslušného ročníku odstoupí ze soutěže nebo je vyloučeno, pak všechna jeho utkání (i odehraná) se anulují a nezapočítávají se do soutěže. Družstvo je považováno za sestupující.

d) Ostatní případy porušení Propozic a vzniklé spory budou řešeny v rámci VV PRST, v nutných případech i za přítomnosti zainteresovaných stran.

e) Rozhodnutí VV PRST je konečné a je dáno na vědomí písemnou formou.

f) VV PRST má právo za porušení povinností vyplývajících z platných Propozic vymáhat finanční sankce a to jednorázově za celou sezónu při úhradě členského příspěvku jako součást podmínky pro účast v soutěžích SK PRST v následující sezóně.

 

nesplnění podmínek přihlašovacího řízení – pozdní zaslání formulářů, chybějící údaje (bod 4)

100 – 300 Kč

včasné nenahlášení termínu zápasu – 1.případ v sezóně (body 5b, 6d)

upozornění

včasné nenahlášení termínu zápasu – každý další případ

50 Kč

včasné nenahlášení výsledku odehraného zápasu (bod 10d)

100 Kč

včasné neodeslání originálního zápisu o utkání (bod 10c) – dle doby prodlení

50 – 200 Kč

nastoupení hráče k utkání pod jiným jménem (bod 11a)

500 Kč

vyloučení týmu ze soutěže nebo odstoupení ze soutěže v průběhu rozehrané sezóny (body 11bc)

300 Kč

včasné nezaplacení startovného – dle doby prodlení

100 – 500 Kč

další závažná porušení pravidel fair-play nebo dobrých mravů – dle rozhodnutí VV PRST

až 500 Kč

 

12. Vyhodnocení nejlepších družstev:

 

a)     Družstva umístěná na 1. - 3. místě v každé skupině obdrží diplom.

b)     Družstva umístěná na 1. - 3. místě v Přeboru obdrží kromě diplomu i sadu medailí.

c)     Vítězné družstvo v Přeboru obdrží pohár „Přeborník SK PRST“ do trvalého držení a putovní pohár, za který nese odpovědnost do 30.4. následujícího roku, dokdy je povinno jej vrátit VV PRST.

d)     Oficiální předání všech ocenění je realizováno na Valné hromadě PRST po skončení příslušného soutěžního ročníku.

 

13. Kritéria pro tvorbu žebříčku jednotlivců:

 

a) Základem výpočtu je procentuální úspěšnost hráče ve dvouhrách upravená o koeficient podle stupně soutěže.

K vypočtené úspěšnosti se hráči přičítá:

·         koeficient 100 (pro zápasy v Přeboru)

·         koeficient 80 (pro zápasy v I.třídě)

·         koeficient 60 (pro zápasy ve II.třídě)

·         koeficient 40 (pro zápasy ve III.třídě)

·         koeficient 20 (pro zápasy ve IV.třídě)

·         koeficient 0 (pro zápasy v V.třídě).

b) Do žebříčku se započítávají i sehrané zápasy v Přeboru jednotlivců. Každému hráči se počítají, jako kdyby nastoupil v Přeboru družstev, a navíc získávají hráči bonusy v podobě 1 vítězství za účast, za postup ze základní skupiny a příp. za vítězství v soutěži útěchy (pokud je vypsána).

c) Pokud hráč nastoupí v sezóně ve více třídách, je výsledný bodový zisk vypočítán váženým průměrem.

d) Pokud má více hráčů stejný bodový zisk, jsou dalšími kritérii pro lepší umístění vyšší počet odehraných dvouher, umístění v předchozí sezóně, vyšší počet dvouher odehraných ve vyšším výkonnostním stupni a nakonec event. vzájemný zápas. Pokud ani tato kritéria nerozhodnou, dělí se daní hráči o stejné pořadí.

e) Do žebříčku jednotlivců je zařazen každý hráč, který odehrál minimálně 25% možných dvouher alespoň za jedno družstvo.

f)  Do žebříčku jednotlivců se nepočítají zápasy, které hráč vyhrál/prohrál bez boje (jeden z hráčů k utkání nenastoupil a to nebylo rozehráno),

 

 

III. PŘEBOR PRST JEDNOTLIVCŮ

 

1. Podmínky účasti:

 

Mohou se účastnit pouze hráči, kteří jsou uvedeni na schválených soupiskách přihlášených družstev k datu konání turnaje. Přihlášky se podávají přímo na místě konání Přeboru jednotlivců podle pokynů pořadatele, platí se předem stanovený účastnický poplatek (bude včas oznámen v oficiální pozvánce).

 

2. Hrací systém:

 

Hraje se formou jednorázového turnaje kombinovaným způsobem skupinového a vyřazovacího systému u dvouher a vyřazovacím systémem u čtyřher (vyřazovací systém = systém "na jednu porážku"). Pořadatel může vypsat také soutěž útěchy se systémem „na jednu porážku“.

Přebor se vztahuje na tyto kategorie: dvouhra mužů a čtyřhra mužů.

Smíšená čtyřhra se hraje formou několika turnajů, jejichž výsledky se sčítají. Propozice budou vydány vždy před startem nového ročníku.

 

3. Řízení soutěže:

 

VV PRST stanoví organizační komisi, která zabezpečuje a řídí průběh soutěže a její rozhodnutí jsou závazná pro všechny účastníky.

Všechny potřebné informace (termín, místo, hrací systém atd.) jsou podávány v rámci přípravy a realizace soutěže prostřednictvím e-mailového informačního systému.

 

4. Vyhodnocení nejlepších jednotlivců:

 

Jednotlivci i dvojice s umístěním na 1. – 3./4. místě obdrží diplomy a medaile.

Vítězové jednotlivých kategorií získávají titul "Přeborník PRST Praha" a příslušný pohár do trvalého držení. V soutěži útěchy finalisté obdrží diplomy.

 

 

IV. FINÁLE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR ČECH, MORAVY A SLEZSKA

V REKREAČNÍM STOLNÍM TENISU

 

Propozice pro tuto soutěž (dále jen „Finále“) vymezují zastoupení regionů dle stanovených podmínek.

Jedná se o celkem 5 regionů:     

·         Čechy-západ

·         Čechy-střed (regionální středisko Praha)

·         Čechy-východ

·         Morava-jih

·         Morava-sever

Regiony zahrnují určené kraje a okresy (u „Čechy-střed“ to jsou hl.m.Praha, Středočeský kraj a Jihočeský kraj).

 

Soutěžní kategorie:

·         A – tříčlenná družstva mužů (systém A-B-C : X-Y-Z do zisku 5. bodu)

·         B – dvoučlenná družstva žen (systém Davis Cup A-B : X-Y s odehráním všech zápasů)

·         C – mix 2 (1M+1Ž, systém Davis Cup M-Ž, Ž-M, čtyřhra mix, M-M, Ž-Ž s odehráním všech zápasů)

·         D – mix 3 (2M+1Ž, systém: 1M-1M, 2M-2M, čtyřhra mix, čtyřhra M, Ž-Ž, 1M-2M, 2M-1M s odehráním všech zápasů)

 

Všechny kategorie jsou bez rozdílu věku, alternace mezi jednotlivými kategoriemi není možná.

Účast hráčů se řídí podle Propozic Finále:

·         Účast je povolena hráčům registrovaným v soutěžích ČAST pouze za předpokladu, že ve sledovaném ročníku startují mimo Prahu nejvýše do úrovně KP2, v Praze nejvýše do úrovně 2.třídy, a to bez jakékoli účasti ve vyšší soutěži.

·         Není dovolena účast hráčů registrovaných v zahraničí.

·         V každé kategorii startuje 6 družstev (2 z pořádajícího regionu + po 1 družstvu z ostatních regionů), hraje se systémem každý s každým.

 

SK PRST je v rámci reg.střediska Praha koordinátorem kvalifikace v regionu „Čechy – střed“.

Organizačně se jedná o následující formy kvalifikace:

-       Vnitřní kalifikace (v rámci SK PRST)

-       Krajská kvalifikace (v rámci hl.m. Praha)

-       Regionální kvalifikace (vítězná družstva z krajských kvalifikací – Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj)

Při absenci jiných účastníků je SK PRST jediným nominantem pro účast ve Finále.

 

Pro vytvoření reprezentace SK PRST (= vnitřní kvalifikace) je stanoven následující postup:

·         Kategorie A – právo startu získává vítěz podzimní části Přeboru mužů s tím, že má právo doplnit svůj tým o vybrané hráče z jiných družstev podle vlastního uvážení (při respektování podmínek účasti), v případě odmítnutí budou oslovena další družstva podle pořadí.

·         Kategorie B – právo startu získává vítěz podzimní části Přeboru žen (dtto kategorie A).

·         Kategorie C – právo startu získává vítěz aktuálního Přeboru jednotlivců ve smíšené čtyřhře.

·         Kategorie D – složení družstva vybere VV určený manažer Výběru Prahy s přihlédnutím k nominacím v ostatních kategoriích.

 

Pro účast ve Finále všechna nominovaná družstva SK PRST:

·         Respektují max. počet hráčů na soupisce (kat. A – 5 hráčů, kat. B – 3 hráčky, kat. C – 2M+2Ž, kat. D – 3M+2Ž)

·         Startují pod jednotným názvem „PRST Praha“ s případným odlišením A, B, atd.

·         Hrají dle možností v jednotných dresech s označením a logem PRST Praha.

·         Mají hrazeno startovné (neplatí pro případný druhý tým PRST v kategorii, pokud je pořadatelem pozván), ostatní náklady jsou ve vlastní režii.

·         Jsou povinna se řídit Propozicemi Finále, pokyny pořadatele a v plném rozsahu absolvovat (reprezentovat) jak sportovní, tak i společenskou část předepsaného programu „Finále“.

Součástí reprezentace je delegování zástupců SK PRST pro poradu regionů. 

 

 

 

Tyto propozice platí od schválení Valnou hromadou PRST 31.května 2018.

 

 

 

PRAŽSKÝ REKREAČNÍ STOLNÍ TENIS z.s.
149 00 Praha 4, V Jezírkách 1544/14